1. Rekisterinpitäjä

Veikkaus Oy (”Veikkaus”)
Y-tunnus 2765220–1
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701

Rekisterin yhteyshenkilö

Asiakasrekisteripäällikkö
PL1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Veikkauksen tietosuojavastaava
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701
tietosuoja@veikkaus.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Veikkaus käsittelee kasinon asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja ensisijaisesti perustuen sopimukseen asiakkaansa kanssa. Veikkaus käsittelee henkilötietoja myös perustuen lainsäädännön vaatimuksiin, suostumukseen ja oikeutettuun etuun.

Kasinon asiakasrekisterin asiakastietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen

Rahanpesun ja terrorismin ehkäisyn ja selvittämisen sekä pakotetoimiin liittyvien tehtävien osalta kasinon henkilötietojen käsittelyä on kuvattu erillisessä rahanpesun estämisen ja asiakkaan tunnistamisen tietosuojaselosteessa.

3. Rekisterin henkilötiedot

Kasinon toiminnassa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan perustiedot:

Yhteystiedot:

Asiakkaan yksilöivät tiedot:

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Pelaamiseen ja palveluiden tuotantoon tai käyttöön liittyvät tiedot:

Veikkauksella on arpajaislakiin perustuen oikeus käsitellä myös seuraavia henkilötietoja:

Näiden tietojen osalta henkilötietoja voidaan käsitellä yhdessä muiden Veikkauksen henkilörekistereiden, kuten Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisterin tietojen kanssa, silloin kun käsittely on välttämätöntä rahapeleihin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi, väärinkäytösten selvittämiseksi tai rahapelien pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä näissä tarkoituksissa tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

4. Tietolähteet

Edellä viitatut tiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, pelaamisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä. Kasinon toiminnan ja pelaamisen valvontaan liittyviä tietoja kerätään lisäksi teknisillä laitteilla katsellen tai kuvaten. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaan tietoja saadaan myös Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteristä ja muista Veikkauksen ylläpitämistä kuluttaja-asiakkaita koskevista henkilörekistereistä niiltä osin kuin tietojen käytöstä on informoitu asiakasta.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Veikkauksen tietojärjestelmiin myös Veikkauksen verkkopalvelujen ja pelipalvelujen käytön yhteydessä. Asiakkaalta itseltään saatavien tai asiakkaan toiminnan seurauksena syntyvien tietojen lisäksi Veikkaus saa asiakkaan henkilötietoja mm.

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Veikkaus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Veikkaus käyttää palveluiden tuotannossa ja muussa toiminnassaan Veikkauksen lukuun ja vastuulla toimivia henkilötietojen käsittelijöitä. Tällaisia tahoja voivat olla mm. yritykset, joilta Veikkaus ostaa IT-palveluita kuten palvelintilaa, konesalipalveluita tai vastaavia kasinon operointiin liittyviä teknisiä palveluita. Veikkaus voi käyttää Veikkauksen lukuun toimivia ulkopuolisia palveluntarjoajia myös esimerkiksi suoramarkkinoinnin toteuttamisessa taikka kasinon fyysisen ja teknisen turvallisuuden ylläpitämisessä.

Veikkaus voi palveluiden tuotannossa ja lain sallimissa tapauksissa myös luovuttaa henkilötietoja muille rekisterinpitäjille. Tästä voi olla kyse, kun Veikkaus palvelun tuottamiseksi tai asiakasetujen toteuttamiseksi luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi hotelli-, matka-, ravintola- tai viihdepalveluvarauksen tekemiseksi itsenäiselle palvelun tarjoajalle.

Asiakastietoja voidaan yllä kuvatuissa käyttötarkoituksissa siirtää Veikkauksen muihin henkilörekistereihin, kuten Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteriin sekä ja rahanpesun estämisen ja asiakkaan tunnistamisen rekisteriin.

Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa tapauksissa, esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Asiakkaan tietoja voidaan myös luovuttaa lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa tieteellistä tutkimusta varten.

Veikkauksen mobiilipalveluissa, jotka toimivat asiakkaan lataaman sovelluksen kautta, noudatetaan Veikkauksen tietosuojakäytäntöjen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä.

Voit tutustua Applen ehtoihin osoitteessa https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fi/terms.html ja Googlen ehtoihin osoitteessa  http://www.android.com/terms.html.

6. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet

Veikkaus käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakastietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.

Veikkaus huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja tarpeelliset suojatoimenpiteet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn ja tietosuojan riittävän tason varmistamiseksi. 

Yleisimmät Veikkauksen käyttämät suojatoimenpiteet ovat:

7. Henkilötietojen säilytysaika

Veikkaus säilyttää vain Veikkauksen toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kanneaika tai syyteoikeuden vanhentumisaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai tuhotaan turvallisesti. Veikkaus poistaa käyttötarkoitukseen nähden tarpeettomiksi käyneitä henkilötietoja myös asiakassuhteen aikana, mm. markkinoinnin toteuttamiseen ja verkkopalvelun käyttöön liittyen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Veikkaus käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Veikkauksen asiakastietojen tietoturvallisuus sekä luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet, käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Veikkaus edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen sekä Veikkauksen alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Veikkauksen verkkopalvelun tietoliikenne on salattua, ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Veikkaus voi arpajaislain mukaisesti arvioida pelaamisesta asiakkaille aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen riskiä automatisoidusti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin arvion perusteella havaittujen riskien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Pelaajakohtaista pelaamiselle asetettavaa kieltoa tai rajoitusta ei kuitenkaan aseteta pelkästään henkilötietojen automaattisen käsittelyn perusteella.

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa tai jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista, asiakkaalla on oikeus saada Veikkaukselle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Veikkaus voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

Asiakas voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista kirjallisesti. Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen. Pyynnön yhteydessä asiakkaan tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, millaisia tietoja hän haluaa saada, tai millaisia tarkoituksia varten tiedot halutaan.

Asiakas voi pyytää myös itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on lisäksi oikeus pyytää itseään koskevan tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa, jos henkilötiedon käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Oikeus vaatia henkilötiedon poistamista ei koske tilanteita, joissa Veikkauksella on velvollisuus säilyttää tiedot lain mukaan taikka Veikkauksen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi, kuten oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Näissä tilanteissa Veikkaus poistaa asiakkaan henkilötiedot ilman erillistä pyyntöä, kun tietojen säilyttämiseen määritelty aika on kulunut.  Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltojaan asiakas voi hallinnoida ottamalla yhteyttä kasinolla asiakaspalvelupisteeseen tai Veikkauksen asiakaspalveluun.

Henkilötietoja koskevat kirjalliset pyynnöt yllä kuvattujen oikeuksien käyttämisestä tehdään toimittamalla pyyntö osoitteella: Veikkaus Oy, Kasino/Henkilötietopyyntö, PL 1, 01009 Veikkaus. Henkilötietoja koskeva sähköinen pyyntö tehdään tietosuojapyynnot (at) veikkaus.fi sähköpostin kautta. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero sekä tiedot, jotka asiakas haluaa saada sekä ajanjakso, jolta tiedot halutaan.

Mikäli Veikkaus arvioi asiakkaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tekee niiden perusteella automaattisen päätöksen, joka perustuu osapuolten väliseen sopimukseen tai asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus vaatia, että tietoja käsittelee automatisoinnin sijaan henkilö. Lisäksi asiakkaalla on oikeus esittää kantansa asiassa ja riitauttaa Veikkauksen asiassa tekemä päätös. 

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun ajantasaiset ohjeet valituksen tekemisestä löytyvät tietosuojavaltuutetun sivustolta www.tietosuoja.fi.


Veikkaus Oy:n rahanpesun estämisen ja asiakkaan tuntemisen tietosuojaselosteen löydät täältä.